Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi, hogy Ön ismeri és elfogadja az Internet lehetőségeit és korlátait. A böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat Önnek kell felmérnie, illetve Önnek kell gondoskodnia számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről; ezekért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, szofibabacipo.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő Tóth Balázs (székhely: 9700 Szombathely, Szabó Imre u. 24., adószám: 55763707-1-38), a szofishop.hu honlap és webáruház tulajdonosa, a továbbiakban adatkezelő.

1.2. Az adatkezelő az ügyfelei kiszolgálását és a kapcsolódó ügyviteli feladatokat, különös tekintettel az ügyfelek személyes adatainak kezelésére, a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetők: Tóth Balázs, 9700 Szombathely, Szabó Imre u. 24., vagy írjon az info@szofishop.hu email címre.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett ügyfél (a továbbiakban: érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak megismertetése az ügyfelekkel, hírlevél küldés, marketing és értékesítési tevékenység folytatása, valamint kapcsolattartás az érintettek irányába.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 • név (vezetéknév és utónév), cégek esetében cégnév és adószám,
 • lakcím, számlázási és szállítási cím,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • rendeléssel kapcsolatos információk (megrendelő neve, IP címe, rendelésszám, rendelt termékek, rendelés dátuma, szállítás és fizetés módja, rendeléshez kapcsolódó egyedi információk, fotók),
 • a rendeléssel kapcsolatos tranzakciós adatok és technikai beállítások (sütik),
 • az oldalon történő regisztráció esetén felhasználónév, fiókbeállítások,
 • bizonyos esetekben (pl. visszatérítés) bankszámlaszám.

4.2. Hozzászólás Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, az érintett hozzászólásának tartalma és a profilképe is megjelenik nyilvánosan.

4.3. Sütik Az oldalon az adatkezelő vagy harmadik fél, azaz adatkezelő partnerei sütiket használhatnak a minél személyre szabottabb kiszolgálás és jobb böngészési élmény biztosítása érdekében.

4.4. Az adatkezelő az érintettektől névtelenül további demográfiai adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.5. Az adatkezelő honlapjának használata során az érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében megőrzésre kerül az adatkezelő adatbázisában, hogy később újabb kapcsolatfelvételnél, rendelésnél, esetleges reklamációkezelésnél visszakereshetők legyenek az adatok. Az érintett kifejezett kérésére az adatok törlésre kerülnek.

5.3. Az érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az érintett kifejezetten nem kéri az adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az adatkezelő legkésőbb az érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az adatkezelő ügyfelei által megrendelt termékek köre, valamint igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetők.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az érintett a weboldalon történő regisztrációval, az adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok, kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel, telefonon és esetleges egyéb módon közli az adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az érintettek személyes adatainak nyilvántartása egyrészt a webáruház adatbázisában, másrészt az adatkezelő levelező rendszerében és számítógépein tárolt adatbázisokban történik.

6.3. Az érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az adatkezelő munkatársai,
 2. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában,
 3. adatkezelő partnercégei, amelyek a rendelések teljesítése érdekében kerülnek bevonásra,
 4. egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az adattovábbítás jogalapjai általában:

 1. Adatfeldolgozás
 2. Jogi képviselet
 3. Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 4. Kézbesítés
 5. Könyvelés
 6. Követeléskezelés
 7. Marketing
 8. Számlázás

6.4. Az adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására. A rendelés leadásával az érintett hozzájárulását adja, hogy a rendelés teljesítése érdekében bevont harmadik felek részére a teljesítéshez szükséges adatokat az adatkezelő rendelkezésre bocsájtsa.

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

7.3. Az adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

8. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

8.1. Az érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.3. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott harmadik felek által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a harmadik fél adatkezelőinek elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes,
 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt,
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Jogorvoslat

9.1. Az érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

9.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Adatfeldolgozók

10.1. Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

10.2. Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

 • Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Németh László u. 1/B, adószám: 14864021-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-144907)
 • DPD Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. em., adószám: 13034283-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-888141)
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)
 • Foxpost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszáma: 10-10-020309, adószáma: 25034644-2-10)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

10.3. A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben további érintett cégek:

 • Kulcsár Zoltán könyvelő, tel: +36 70 242 3654
 • Ininet Kft. tárhelyszolgáltató (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10., Cégjegyzékszám: 01-09-970252, adószám: 23537646-2-42) https://ininet.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • PayPal – a fizetés során a létrehozott  – vagy már korábban meglévő – fiókját bármikor törölheti a PayPal rendszerén keresztül. A PayPal az adatait semmilyen más célra nem használja fel, és nem adja ki harmadik félnek. https://publicpolicy.paypal-corp.com/
 • Barion Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552, adószám: 25353192-2-43.) – a fizetéshez nem szükséges fiókot létrehozni, de amennyiben létrehozott egyet, azt később bármikor törölheti. A Barion az adatait semmilyen más célra nem használja fel, és nem adja ki harmadik félnek. https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 • Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041042, adószám: 10198014-4-44) – ha átutalással fizet  nekünk, akkor adatai a Raiffeisen Banknál vezetett számlánkra utaláskor átfutnak a bank rendszerén, de azt a bank semmilyen más célra nem használja fel, és nem adja ki harmadik félnek. https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato
 • Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41) – számlázásunkat a Billingo rendszerén keresztül végezzük. A Billingonál vezetett fiókunkban, a számlákhoz kapcsolódóan tároljuk az alábbi adatokat: név, cím, email cím, esetleg telefonszám, megvásárolt termékek köre, ára, fizetett összeg, fizetés módja és ideje. A számviteli tv.169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni a számlákat. https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • MailChimp – a hírlevél küldéshez a MailChimp rendszerét használjuk. A rendszerben – a saját felhasználói fiókunkon belül – a feliratkozáskor használt email címét tároljuk, illetve tárolhatunk még a korábbi vásárlással kapcsolatos adatokat, úgy mint hányszor és milyen termékeket vásárolt tőlünk. Ezeket az adatokat a minél személyre szabottabb hírlevél küldés érdekében tároljuk. Természetesen kérésére ezeket azonnali hatállyal töröljük. Ezekhez az adatokhoz csak nekünk van hozzáférésünk, így azok nem kerülnek harmadik félhez. https://mailchimp.com/gdpr/
 • WordPress – weboldalunkat a WordPress rendszerével működtetjük.
 • WooCommerce – webáruházunkhoz a WooCommerce webáruház motort használjuk.
 • AutomateWoo – elhagyott kosár értesítőket az AutomateWoo rendszerével küldünk ki.

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

11. Süti tájékoztató

11.1. Sütik (cookie) kezelése: a szofishop.hu weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

11.2. Mi az a süti? A cookie (magyarul “süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

11.3. Hogyan keletkezik a süti? Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

11.4. Hogyan hasznosul a süti?  Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

11.5. Milyen sütiket és mire használ a weboldal? A weboldal a sütiket a következő célokból használja:

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

11.6. A sütik típusai

 • Alapműködést biztosító sütik: ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.
 • Statisztikai célú sütik: weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
 • Teljesítményt biztosító sütik: ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
 • Célzó- és hirdetési sütik: ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

11.7. Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

11.8. Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

12. Egyoldalú módosíthatóság

12.1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

12.2. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.